Jaarverslag

Jaarverslag 2016
stichting Wereld Evangelisatie voor Christus (WEC)

Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus, gevestigd te Emmeloord.

De stichting is opgericht als zendingsorganisatie in 1967, als onderdeel van de internationale organisatie WEC International en ziet zichzelf voor de uitvoering van haar taken afhankelijk van God, van Zijn leiding en van Zijn voorziening.
Begin 2013, in het kader van een reorganisatie, heeft de stichting al haar activiteiten overgedragen aan de nieuwe stichting WEC Nederland. Ook heeft er een bestuurs- en statutenwijziging plaats gevonden. Daarbij zijn haar doelstellingen gewijzigd. We zien nu als onze kerntaak het beschikbaar maken van middelen, waaronder de in bezit zijnde gebouwen, aan Stichting WEC Nederland, eveneens gevestigd te Emmeloord, om deze stichting zoveel als mogelijk is te steunen in het realiseren van haar doelstellingen. Deze kerntaak is geen arbeidsintensieve. Afgezien van een bestuur heeft de stichting daarom geen medewerkers en de administratie is ondergebracht bij het kantoor van stichting WEC Nederland.
Na de reorganisatie heeft de Belastingdienst de stichting opnieuw aangemerkt als een ANBI, iets waar we dankbaar voor zijn.

1. Doel

Het doel van de stichting is als volgt geformuleerd in haar statuten: “middelen, waaronder gebouwen, beschikbaar te stellen aan Stichting WEC Nederland”.
Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus stelt zich dus tot doel om stichting WEC Nederland zoveel als mogelijk is te steunen in de door haar ontplooide activiteiten om haar doelen te realiseren.

2. Missie

De stichting ziet het als haar missie om door het beschikbaar maken van haar middelen, waaronder de in haar bezit zijnde gebouwen, bij te dragen aan het realiseren van de doelen van stichting WEC Nederland en daarmee aan het wereldwijd verspreiden van het Evangelie onder onbereikte bevolkingsgroepen.

3. Wat hebben we gedaan in 2016

De stichting heeft zoals eerder vermeld de gebouwen in Beugen en in Emmeloord beschikbaar gesteld aan stichting WEC Nederland. De gebouwen in Beugen worden hoofdzakelijk gebruikt voor training van missionaire werkers, de gebouwen in Emmeloord dienen als kantoor en accommodatie voor stichting WEC Nederland.
In 2016 heeft WEC Nederland met grote tevredenheid gebruik gemaakt van de gebouwen. Er hebben zich gedurende het jaar geen bijzonderheden voorgedaan, financieel is het jaar goed verlopen en we zijn dankbaar dat we een bijdrage hebben mogen leveren aan het werk van Stichting WEC Nederland.
In april 2016 is er een nieuwe voorzitter aangesteld, met reden dat de voorgaande voorzitter een andere functie heeft gekregen binnen WEC Internationaal.

Thamar Hamstra, bestuursvoorzitter

Jaarverslag2016 Jaarverslag 2016 in pdf