Jaarverslag

Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus (WEC)

Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus,
gevestigd te Emmeloord.

De stichting is opgericht als zendingsorganisatie in 1967, als onderdeel van de
internationale organisatie WEC International en ziet zichzelf voor de uitvoering van haar
taken afhankelijk van God, van Zijn leiding en van Zijn voorziening.
Begin 2013, in het kader van een reorganisatie, heeft de stichting al haar activiteiten
overgedragen aan de nieuwe stichting WEC Nederland. Ook heeft er een statutenwijziging
plaats gevonden. Daarbij zijn haar doelstellingen gewijzigd.
De doelstelling van stichting Wereld Evangelisatie voor Christus is thans het beschikbaar
maken van middelen, waaronder de in bezit zijnde gebouwen, aan Stichting WEC
Nederland, eveneens gevestigd te Emmeloord, om deze stichting zoveel als mogelijk is te
steunen in het realiseren van haar doelstellingen. Deze taak is geen arbeidsintensieve.
Afgezien van een bestuur heeft de stichting daarom geen medewerkers en de administratie
gebeurt door vrijwilligers. De bestuursleden en de vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen.
Na de reorganisatie heeft de Belastingdienst de stichting opnieuw aangemerkt als een ANBI,
iets waar we dankbaar voor zijn.

1. DOEL
Het doel van de stichting is als volgt geformuleerd in haar statuten: “middelen,
waaronder gebouwen, beschikbaar te stellen aan Stichting WEC Nederland”.
Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus stelt zich dus tot doel om stichting WEC
Nederland zoveel als mogelijk is te steunen in de door haar ontplooide activiteiten om haar
doelen te realiseren.

2. MISSIE
De stichting ziet het als haar missie om door het beschikbaar maken van haar middelen,
waaronder de in haar bezit zijnde gebouwen, bij te dragen aan het realiseren van de doelen
van stichting WEC Nederland en daarmee aan het wereldwijd verspreiden van het Evangelie
onder onbereikte bevolkingsgroepen.

3. WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2017?
De stichting heeft zoals eerder vermeld de gebouwen in Beugen en in Emmeloord
beschikbaar gesteld aan stichting WEC Nederland. De gebouwen in Beugen worden
hoofdzakelijk gebruikt voor training van missionaire werkers, de gebouwen in Emmeloord
dienen als kantoor en accommodatie voor stichting WEC Nederland.
In 2017 heeft WEC Nederland met grote tevredenheid gebruik gemaakt van de gebouwen.
De giften die onze stichting dit jaar heeft ontvangen zijn overeenkomstig de statutaire
doelstelling over gemaakt naar de stichting WEC Nederland.
Er hebben zich gedurende het jaar geen bijzonderheden voorgedaan. Het bestuur is
ongewijzigd gebleven. Financieel is het jaar goed verlopen en we zijn dankbaar dat we een
bijdrage hebben mogen leveren aan het werk van Stichting WEC Nederland.
Thamar Hamstra, bestuursvoorzitter

Jaarverslag   2017   in pdf